Beste gegarandeerde tarieven
 Aankomst
Aankomst
Juridische kennisgeving

Het establishment


Bedrijfsnaam: DOMAINE DES BRIDOUX

Hoofdkantoor: QUAI DES BRIDOUX 26110 MIRABEL-AUX-BARONNIES

RCS: 42235788900019

Bedrijfsvorm: SASU Vereenvoudigde naamloze vennootschap met één aandeelhouder


Intracommunautair btw-nummer: FR24422357889

Hosting
De site wordt gehost op de servers van OVH
SAS met een kapitaal van 500 K €
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk - RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63-0,118 € / min
Redactionele inhoud
De site biedt inhoud redactionele (hotel, kamers. ..) voor een enkel documentair doel en alleen ter informatie. Deze inhoud moet worden opgevat als stof tot nadenken. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Hypertekstlinks naar sites van derden
De site biedt hypertekstlinks die verwijzen naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links betekent niet dat de uitgever akkoord gaat met de inhoud van genoemde sites. De uitgever kan de inhoud van genoemde sites niet constant controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en goede technische werking. Bijgevolg kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de site wordt verwezen en een gebruiker. Alleen de uitgevers van de sites waarnaar verwezen wordt op de Site kunnen aansprakelijk worden gesteld.
De bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens Ondernemingen De site verzamelt de persoonlijke informatie die door gebruikers ter gelegenheid van hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het mogelijk: algemene statistieken over het verkeer op de site op te stellen; Het verzenden van antwoorden, verschillende informatie of aankondigingen van de uitgever naar de e-mailadressen die door gebruikers zijn verstrekt. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet gebeuren met respect voor de fundamentele rechten van individuen. Bijgevolg verbindt de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de site heeft het recht op toegang tot, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de uitgever op de coördinaten die bovenaan de pagina zijn aangegeven. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich uitschrijven door op de hyperlinks voor uitschrijven in de verzonden e-mails te klikken. Computers die verbinding maken met de servers van de site, ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in een zeer lichte tekstindeling die gewoonlijk "cookies" wordt genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die wordt uitgevoerd vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken van dezelfde computer te identificeren. Mensen die op de site zijn aangesloten, zijn vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Ze kunnen hiervoor de bijbehorende functionaliteiten in hun browser gebruiken. Echter, de uitgever vestigt de aandacht van de gebruikers die, in een dergelijk geval, de toegang tot bepaalde diensten van de site kan blijken te zijn veranderd, of zelfs onmogelijk.
De beveiliging van uitwisselingen Ondernemingen De uitgever verbindt zich alle juridische en technische maatregelen te nemen om uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig neemt de uitgever een middelenverbintenis op zich om het verduisteren van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin zijn de gebruikers van de site op de hoogte van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg is de uitgever kan niet garanderen dat haar Gebruikers die de uitgewisseld via de door de Site aangeboden diensten gegevens worden niet frauduleus verzameld door derden.
Intellectuele eigendomsrechten
De uitgever is de houder van rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die worden beschermd door de Intellectual Property Code. Dit is met name het geval voor zijn merk (en), zijn grafisch charter, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.

De beschikbaarheid van diensten
De uitgever heeft toegang tot een verplichting van de middelen op het gebied van de toegankelijkheid van de dienstverlening en stelt de nodige structuren om de Site toegankelijk 7 dagen per week en 24 uur per dag te maken. Niettemin kan de uitgever de toegang zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, in het bijzonder van de motieven voor onderhoud en upgrades. De uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan voor de gebruiker of een derde partij. De uitgever kan op elk moment alle of een deel van zijn diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, met name om technische redenen, en zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan een gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Een dergelijke beslissing zou met name kunnen worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een gebruiker.

Bemiddelaar in geval van geschillen
Na contact te hebben opgenomen met de klantenservice en bij gebreke daarvan een bevredigend antwoord of bij het ontbreken van een antwoord binnen 60 dagen, kan de klant contact opnemen met de toerisme Mediator gratis, waarvan de contactgegevens en doorverwijzing procedures zijn beschikbaar op de site:. www.mtv.travel

Adres consument Mediation - Reizen Toerisme Mediation - BP 80.303-75.823 Paris Cedex 17
telefonische werving
U heeft de mogelijkheid in te schrijven op de lijst oppositie tegen Bloctel colportage van de site https: // conso. bloctel.fr

Toepasselijk recht
Deze tekst is onderworpen aan het Franse recht. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.